ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Wydrzyńscy sp. z o.o. – jako wypełnienie obowiązku informacyjnego na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej: „RODO”.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka Wydrzyńscy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiolinowa 5 lok 44, kod pocztowy 02-785, REGON 380598879, NIP 9512464776, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS 0001004351, o kapitale zakładowym w wysokości 800.000,00 złotych, wpłaconym w całości, zwana dalej: „Administratorem”.

2. Dane podlegające przetwarzaniu

Danymi osobowymi, zgodnie z RODO są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są przykładowo zbierane za pośrednictwem strony internetowej następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, treści przesłanych wiadomości.

Administrator ze względu na świadczenie usług, przetwarza dane osobowe nie tylko Użytkowników, lecz również innych podmiotów, w szczególności pracowników Użytkownika, osób reprezentujących Użytkownika przy zawieraniu umowy i jej realizacji, dane osobowe stron procesowych oraz ich pełnomocników, świadków oraz biegłych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia pomocy prawnej przez Administratora.

3. Cele przetwarzania danych osobowych

Administrator w ramach swojej działalności przetwarza dane osobowe w celach:

a) zawierania i wykonywania umów z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO) np. podatkowych, księgowych;
c) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w tym:
– prowadzenie bieżącego kontaktu z Użytkownikami, związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością,
– nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych,
– komunikacja i udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia elektroniczne lub telefoniczne,
– realizacja umów oraz zleceń w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
– prowadzenie wewnętrznych czynności administracyjnych czy archiwizacyjnych

Przetwarzanie adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz historii otwieralności wiadomości, będzie następować na podstawie udzielonej zgody.

3. Dobrowolność wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, która może być w dowolnym momencie wycofana.

5. Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie żądanych danych osobowych może okazać się niezbędne i konieczne, aby zrealizować usługi na rzecz Użytkowników lub wykonać cele, dla których zebrane dane mają być przetworzone.

Podanie danych przez uczestników przeprowadzanych szkoleń/wydarzeń jest niezbędne w celu wzięcia przez te osoby udziału w organizowanych przez Administratora wydarzeniach, spotkaniach czy szkoleniach.

6. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W przypadku jakichkolwiek pytań, a w tym dotyczących informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@wydrzynscy.pl

7. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie)

Dane osobowe nie są przez Administratora wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, mogącego mieć wpływ na sytuację prawną Użytkownika. W ramach przetwarzania tzw. historii otwieralności używane narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości, aby lepiej dostosować ich treść do potrzeb i oczekiwań Użytkowników.

8. Odbiorcy Danych Osobowych

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Będą to przede wszystkim zewnętrzni dostawcy usług (jak na przykład księgowi, prawnicy, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informacyjne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną). W sytuacji, kiedy udostępnienie danych osobowych nie wynika z przepisów prawa bądź też nie będą udostępnione innym administratorom danych osobowych, Administrator udostępni dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przy weryfikacji zachowania przez podmiot przetwarzający wszelkich zasad zapewniających integralność powierzonych mu danych osobowych (art. 28 RODO).

9. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych Użytkowników oraz Uczestników szkoleń/wydarzeń do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

10. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, oraz, po wycofaniu zgody, wyłącznie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń dotyczących przetwarzania danych.

11. Uprawnienia Użytkownika w zakresie przetwarzanych danych

W zakresie przetwarzanych danych osobowych, Użytkownicy posiadają wszelkie uprawnienia wynikające z RODO oraz z przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności:
– dostępu do swoich danych osobowych, które dotyczą Użytkownika, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
– sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO);
– usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO);
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO);
– przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO);
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
– prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Chcesz znaleźć odpowiedzi?
Chcesz dokonać zmian?
Chcesz porozmawiać?

Nie wiesz jak zacząć?

Zadzwoń, napisz