Piotr Paweł Wydrzyński

  • z wykształcenia – magister inżynier, prawnik, psycholog, absolwent licznych studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, obecnie słuchacz i uczestnik seminariów doktoranckich w dziedzinie: prawo;
  • z zawodu rzecznik patentowy, europejski rzecznik patentowy, rzecznik patentowy do spraw wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych; specjalista w zakresie ochrony znaków towarowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • ponadto z zawodu doradca restrukturyzacyjny – syndyk, zarządca, nadzorca; specjalista w zakresie upadłości konsumenckich oraz w zakresie likwidacji, restrukturyzacji, sanacji przedsiębiorstw;
  • jako psycholog prowadzi wspólnie z żoną gabinet poradnictwa psychologicznego; pomaga konstruktywnie i skutecznie rozwiązywać problemy natury psychologicznej, oferuje pomoc psychologiczną osobom wykonującym zawody prawnicze, przedsiębiorcom, szefom i liderom w kryzysie; specjalizuje się także w pomocy ofiarom oszustwa, osobom uzależnionym, osobom chorym onkologicznie; prowadzi terapię par
  • doradca prawny i doradca gospodarczy, posiada wieloletnie doświadczenie w prawie własności intelektualnej, prawie spółdzielczym, prawie handlowym, prawie upadłościowym; posiada doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej (nieprzerwanie od 1989 roku), w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi, a także doświadczenie zdobyte w radach nadzorczych spółek prawa handlowego;
  • aktywny społecznie – pełni funkcję prezesa zarządu Fundacji Przetarte Szlaki, której celem jest niesienie pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców w kryzysie, w szczególności wspieranie przedsiębiorców w przezwyciężaniu piętna porażki poniesionej w działalności gospodarczej; ponadto pełni funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Zwykła Rozmowa, której celem jest pomoc, wsparcie i działanie na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z problemów zawodowych, osobistych i środowiskowych, powodujących problemy psychiczne, destabilizację życiową oraz kryzys ekonomiczny i osobisty; aktywnie działa w Polskiej Izby Rzeczników Patentowych – statutowym organie samorządu zawodowego rzeczników patentowych; udziela się w życiu lokalnej społeczności w miejscu swojego zamieszkania;